magyar angol német

Adatvédelmi TÁJÉKOZTATÓ

Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

 

Adatkezelési Tájékoztató

 1.    A Tájékoztató célja és hatálya

     Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a tájékoztató tartalmát, de fenntartja magának a jogot a tájékoztató megváltoztatására azzal, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét.

    A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

 2.    Irányadó jogszabályok

    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)

    évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban:

   „Infotv.”)

    évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

    évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

 

3.    Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

    Név: Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

    Székhely: 8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087 hrsz

    Cégjegyzékszám: 07 09 018249

    Adószám: 22641306-2-07

    Nyilvántartó bíróság: Fejér megyei Bíróság, mint cégbíróság

    Telefonszám: +36/22/200-204

    E-mail cím: kempp@kempp.hu

 

4.   A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

    Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

    Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

    Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

    Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítja az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

    Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

 

    Információszolgáltatás

    Az adatkezelés jogalapja: érintteti hozzájárulás

    A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

    Az adatkezelés célja: felvilágosítás nyújtása, tájékoztatás

    Adattovábbítás: -

    Az adattovábbítás jogalapja: -

    Adatfeldolgozók: : Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

    Az adatok törlésének határideje: teljes körű tájékoztatás megadása után 12 hónappal

    Az adatközlés hiányának esetleges következménye: hiányos tájékoztatás, információ nyújtás elmaradása

 

    Online helyfoglalás

    Az adatkezelés jogalapja: érintteti hozzájárulás

    A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím

    Az adatkezelés célja: online helyfoglalás

    Adattovábbítás: internetes keretrendszer üzemeltetése érdekében

    Az adattovábbítás jogalapja: -

    Továbbított adatok köre: foglaláshoz szükséges adatok

    Adattovábbítás csatornái: online helyfoglaló rendszer adminisztrációs felület

    Adatfeldolgozók: Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

    Az adatok törlésének határideje: ismeretlen

    Az adatközlés hiányának esetleges következménye: online helyfoglalás ellehetetlenülése

 

    Helyszíni helyfoglalás

    Az adatkezelés jogalapja: érintteti hozzájárulás

    A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím

    Az adatkezelés célja: azonnali helyfoglalás

    Adattovábbítás: helyfoglalás lebonyolítása érdekében

    Az adattovábbítás jogalapja: -

    Továbbított adatok köre: foglaláshoz szükséges adatok

    Adattovábbítás csatornái: e-mail és/vagy telefon

    Adatfeldolgozók: Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

    Az adatok törlésének határideje: szolgáltatással kapcsolatos munkafolyamatok lezárását követő 12 hónappal

    Az adatközlés hiányának esetleges következménye: helyfoglalás ellehetetlenülése

 

    Hírlevél

    Az adatkezelés jogalapja: érintteti hozzájárulás

    A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

    Az adatkezelés célja: információs hírlevelek küldése

    Adattovábbítás: internetes keretrendszer üzemeltetése érdekében

    Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség

    Továbbított adatok köre: név, e-mail cím

    Adattovábbítás csatornái: hírlevél rendszer adminisztrációs felület

    Adatfeldolgozók: Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

    Az adatok törlésének határideje: megőrzési idő a leiratkozásig tart

    Az adatközlés hiányának esetleges következménye: hírlevelek kiküldésének ellehetetlenülése

 

    Munkaerő toborzás

    Az adatkezelés jogalapja: érintteti hozzájárulás

    A kezelt adatok köre: név, lakcím (utca, házszám, város, irányítószám, ország), telefonszám, e-mail cím, születési dátum, fénykép, önéletrajz (iskolázottsági adatok, korábbi munkahelyek megnevezése)

    Az adatkezelés célja: nyitott pozíció betöltésére irányuló állásinterjú

    Adattovábbítás: -

    Az adattovábbítás jogalapja: -

    Adatfeldolgozók: -

    Az adatok törlésének határideje: a kiválasztási folyamat lezárultát követő 30 nappal

    Az adatközlés hiányának esetleges következménye: érvénytelen álláspályázat

 

    Az Adatkezelő honlapjának naplózása

    Az adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogviszony, Érintteti hozzájárulása

    A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám

    Az adatkezelés célja: jogosultságkezelés, honlap adminisztrátoraival történő kapcsolattartás, honlap adminisztrátori tevékenység követése könnyebb tartalom szerkesztés érdekében, hibakeresés megkönnyítése

    Adattovábbítás: -

    Az adattovábbítás jogalapja: -

    Adatfeldolgozók: Alba Luna Kft. (8000 Székesfehérvár, Szárcsa utca 22.; Adószám: 13988869-2-07)

    Az adatok törlésének határideje: Szerződéses jogviszony megszűnése, érintett hozzájárulásának visszavonása

    Az adatközlés hiányának esetleges következménye: Érintettnek nem lesz jogosultsága a honlap adminisztrálásához, kommunikáció akadályoztatása

    Külső szolgáltatók naplózással összefüggő adatkezelése: -

 

    Az Adatkezelő honlapjának cookie-kezelése

    A cookie-k olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a felhasználó számítógépére úgy, hogy azokat a felhasználó internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k letöltését és használatát, a felhasználó azonban a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasíthatja vagy letilthatja, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt cookiek-kat is törölheti.  A cookie-k használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

    Az Adatkezelő honlapján a felhasználó már az első látogatás alkalmával tájékoztatást kap, illetőleg hozzájárulást adhat a hozzájárulást igénylő cookie-k használatához. Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan cookie-kat, amelyek segítségével harmadik személyek az felhasználó hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

    A cookie-k elfogadása nem kötelező, azonban engedélyezésük hiányában lehetséges, hogy az oldal nem az elvárt módon működik.

 

 5.   Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

    Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatai kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

     Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

     A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

     A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

 

    A rá vonatkozó személyes adatok;

    az adatkezelés célja(i);

    azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;

    az adatok tárolásának időtartama;

    a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;

    a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;

    a kezelt adatok forrása;

    a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

 

     A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

    Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.

    Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

    A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

    A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül törli az érintettre vonatkozó adatokat:

 

    Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;

    az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;

    az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;

    a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;

    a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

 

    Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

 

    Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;

    a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

    közérdekből;

    archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;

    jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

 

    Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

 

    Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;

    az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;

    az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

 

    Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

 

    Az érintett ehhez hozzájárul;

    jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;

    más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;

    közérdek érvényesítéséhez szükséges.

 

    A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

    Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

 

6.    Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő tevékenységi körönként a 4. (5) pontban meghatározott ideig tárolja, majd törli.

7.    Az adatok tárolásának módja, biztosítása

    Adatkezelő az általa kezelt adatokat – papír formában székhelyén, illetve az adott könyvelési év dokumentumait szerződéses adatfeldolgozó partnere, a Lendvai és Társa Kft. (adószám: 11452047-2-07; Székh: 8000 Székesfehérvár, Trencséni utca 24.) székhelyén, míg elektronikus formában az Adatkezelő székhelyén, illetve 8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087 hrsz. alatt található szerverközpontjában őrzi.

 

     Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

     Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 

     arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);

    illetve, hogy a jogosulatlan hozazzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 

    Az adatok védelme kiterjed különösen:

        a jogosulatlan hozzáférésre;

        megváltoztatásra;

        törlésre;

        véletlen sérülésre;

        illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

    Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

    Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

 

    az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;

    csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;

    az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

 

    Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

    Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

 

8.    Eljárási szabályok

    Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

    Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

    Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

 

    az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;

    a kérelem egyértelműen megalapozatlan;

    a kérelem túlzó.

 

    A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:

 

    a kérelmet megtagadni;

    a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

 

    Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.

    Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

    Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé kerültek továbbításra.

     Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 

    az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;

    az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

 

9.    Kártérítés

    Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

    Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

     Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

 

10.  Jogorvoslat

    Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük, forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz elérhetőségein.

    Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

    Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

 

11. Hatósági együttműködés

    Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

    Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

 

Kelt: Pákozd, 2018. május 24.